Genealogy Wise

The Genealogy & Family History Social Network

Here is a list of words, phrases & quotes on Welsh head stones & Memorial Inscriptions. The Family list you will not find all of them on Welsh headstones but included more to have a more in depth understanding of the Welsh Words & phrases used for family relations. This list will allow you to not only understand Welsh head stones / Memorial Inscriptions but other Welsh Documents. This list was compiled usein my own knowledge of the Welsh language & the multitude of Dictionaries I have as well as Lists from Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd Family History Society, The Family Search Page: https://wiki.familysearch.org/en/Welsh_Gravestones, & The Association of Family History Societies of Wales: http://fhswales.org.uk/censuses/Relationships.htm, Which has translated many of the relationships off of the 1911 Wales Census, which is the first Census of Wales to be enumerated in the Welsh language:
Family Members:

Baban - Baby
Brawd - Brother
Chware - Sister
Cefinder - Cousin (M)
Cyfnither - Cousin (F)
Cyfyrder - Second Cousin (M)
Cyfyrderes - Second Cousin (f)
Gorchaifn - Fourth Cousin (m)
Gorchaw - Fifth Cousin (m)
Gwraig - Wife
Gŵr - Husband
Mab - Son
Mam - Mother
Mam-gu - Grandmother (South)
Merch - Daughter
Nai - Nephew
Nain - Grandmother (North)
Nith - Niece
Plant - Children
Plentyn - Child
Priod - Spouse, Wife, Husband, Married
Tad - Father
Taid - Grandfather (North)
Tad-cu - Grandfather (South)
Wyres - Granddaughter
Ŵyr - Grandson, Grandchild
Ewythr - Uncle
Modryb - Aunt
Hen Daid - Great Grandfather (North)
Hen Dad-cu - Great Grandfather (South)
Hen Nain - Great Grandmother (North)
Hen Fam-gu - Great Grandmother (South)
Gorŵyr / Gor-ŵyr - Great Grandchild, Great Grandson
Gorwyres - Great Granddaughter
Rhieni - Parents
Hen Rieni - Grandparents
Hen Hen Rieni - Great Grandparents
Gorhendaid - Great Great Grandfather (North)
Gorhen dad-cu - Great Great Grandfather (South)
Gor-or- ŵyr - Great Great Grandson
Gor-or-wyres - Great Great Granddaughter
Gor-Nai - Great Nephew
Gor-or-Nai - Great Great Nephew
Gor-Nith - Great Niece
Gor-or-Nith - Great Great Niece
Ewythr Mawr - Great Uncle
Modryb Mawr - Great Aunt
Brawd yng nghyfraith - Brother in Law
Chwaer yng nghyfraith - Sister in Law
Daw - Son in Law
Gwaudd - Daughter in Law
Chwegr - Mother-in-law
Chwegrwn - Father-in-law
Cymydog - Neighbour
Plentyn (Plant) eich cefnder (m)/ cyfnither (f) - First Cousin Once Removed (child of one's cousin)
Cefnder (Cefndryd) (m) / Cyfnither (-od) (f) eich tad/mam - First Cousin Once Removed (cousin of parent)
Ŵyr (wyrion) (M) /Ŵyres (wyresau) (F) eich cefnder (m) / cyfnither (f) - First Cousin Twice Removed (grandchildren of one's cousin)
Cefnder (M)/ cyfnither(F) eich taid (m)/ nain (f) (North) - First Cousin Twice Removed (Cousin of Grandparent)
Cefnder (m)/ cyfnither (f) eich tad-cu (m)/ mam-gu (f) (South) - First Cousin Twice Removed (Cousin of Grandparent)
Amddifad Orphan
Bachgen Son or Boy
Bachgennyn Little boy
Benyw Female
Berthynas (mutation of Perthynas) Relative
Brawdmaeth Foster-brother
Byrddiwr Boarder
Car Relative by kinship
Cares Friend (female)
Cilydd Companion
Ffrind Friend
Gweddw Widow
Gwestai Guest
Gwraig briod Matron
Lletywr Guest, Lodger or Boarder
Llyschwaer Step-sister
Llysdad-cu Step-grandfather
Llysfab Step-son
Llysfam Step-mother
Llysfam-gu Step-grandmother
Llysferch Step-daughter
Llysfrawd Step-brother
Llystad Step-father
Llyswyr Step-grandson
Llyswyres Step-granddaughter
Mab-yng-nghyfraith Son-in-law
Mabmaeth Foster-son
Mabwysiadol Adopted
Mam-yng-nghyfraith Mother-in-law
Merch-yng-nghyfraith Daughter-in-law
Pennau teuluoedd Head of family
Penteulu Head
Perthynas Relative
Plentyn Child
Plentyn Bach Infant or Little Child
Tlotyn Pauper
Wyrion Grandchildren
Ymgeleddwr or Ymgeleddwyr Guardian
Ymwelwr or Ymwelydd Visitor
Yng-nghyfraith In-law

With Affection:

Annwyl Blant - Beloved Children
Annwyl Blentyn - Beloved Child
Annwyl Briod - Beloved Spouse, Husband, Wife
Annwyl Dad - Beloved Father
Annwyl Fab - Beloved Son
Annwyl Faban - Beloved Baby
Annwyl Fam - Beloved Mother
Annwyl Ferch - Beloved Daughter
Annwyl Wr - Beloved Husband
Annwyl Wraig - Beloved Wife

Possessive Her:

Ei Gwr - Her Husband
Ei Mhab - Her Son
Ei Mherch - Her Daughter
Ei Phlentyn - Her Child
Ei Phriod - Her Spouse, Husband
Ei hannwyl Phlentyn - Her Beloved child
Ei hannwyl Briod - Her beloved spouse, husband
Ei hannwyl Fab - Her beloved son
Ei hannwyl Ferch - Her beloved daughter
Ei hannwyl Wr - Her beloved husband

Possessive His:

Ei blentyn - His Child
Ei Briod - His Spouse, Wife
Ei Fab - His Son
Ei Ferch - His Daughter
Ei Wraig - His Wife
Ei Annwyl Blentyn - His Beloved Child
Ei Annwyl Briod - His Beloved Spouse, Wife
Ei Annwyl fab - His Beloved Son
Ei Annwyl Ferch - His Beloved Daughter
Ei Annwyl Wraig - His beloved Wife

Possessive Their:

Eu Mab / Mhab - Their Son
Eu Baban - Their Baby
Eu Merch - Their Daughter
Eu Plentyn - Their Child
Eu Hannwyl Blentyn - Their beloved Child
Eu Hannwyl Fab - Their beloved Son
Eu Hannwyl Faban - Their Beloved Baby
Eu Hannwyl Ferch - Their beloved Daughter

Preliminary Statements:

Bedd - Grave
Er cof am - In memory of
Er cof tyner am - In tender memory of
Er serchog gof am - In loving memory of
Er serchus gof am - In loving memory of
Er coffadwriaeth am - In remembrance of
Er coffadwriaeth parchus am - In respectful remembrance of
Er coffadwriaeth serchog am - In loving remembrance of
Er coffadwriaeth serchus am - In loving remembrance of
Gorweddle - Resting Place of
I gofio'n dyner am - In tender memory of
O dan y garreg hon - Underneath this stone
Yma y gladdwyd - Here was buried
Yma y gorwedd - Here lieth, lies

Months of the Year:

Ionawr (Ion) - January
Chwefror (Chw) - February
Mawrth (Maw) - March
Ebrill (Ebr) - April
Mai - May
Mehefin (Meh) - June
Gorphenaf (Gor) - July
Awst (Aws) - August
Medi (Med) - September
Hydref (Hyd) - October
Tachwedd (Tac) - November
Rhagfyr (Rha) - December

Days of the Week:

Dydd Sul (Sul) - Sunday
Dydd Llun (Llun) - Monday
Dydd Mawrth (Maw) - Tuesday
Dydd Mercher (Mer) - Wednesday
Dydd Iau (Iau) - Thursday
Dydd Gwener (Gwe) - Friday
Dydd Sadwrn (Sad) - Saturday

Ordinals:

cyntaf (1af) - first (1st)
ail (2il) - second (2nd)
trydydd (3ydd) - third (3rd)
pedwerydd (4ydd) - fourth (4th)
pumed (5ed) - fifth (5th)
chweched (6ed) - sixth (6th)
seithfed (7fed) - seventh (7th)
wythfed (8fed) - eighth (8th)
nawfed (9fed) - ninth (9th)
degfed (10fed) - tenth (10th)

Key Words and Phrases:

Blwyddyn - Year
Corph / Corff - Body
Diwrnod / Dydd - Day
Ganwyd / Ganed - was Born
Gynt o - Formally of
Hefyd - Also
Hunodd yn yr Iesu - Fell asleep in Jesus
Mis - Month
Oed - Age
O'r plwyf hwn - Of this parish
Y dywededig uchod - The above mentioned (M)
Y ddywededig uchod - The above mentioned (F)
Yn 7 mlwydd oed - 7 years old
Yr hwn a fu farw - who died (M)
Yr hon a fu farw - who died (F)
Uchod - Above
Claddwyd - Entombed / Buried
Hunodd - who died / he died

Occupations:

Athrawes - Teacher (f)
Athro - Teacher (m)
Bardd - Poet, Bard
Bugail - Shepherd
Cariwr - Carrier
Cerddor - Musician
Crydd - Shoemaker, Cobbler
Cyfreithiwr - Solicitor, Lawyer
Chwarelwr - Quarryman
Dilledydd - Draper
Ffermwr - Farmer
Garddwr - Gardener
Glöwr - Collier
Masnachydd - Merchant
Melinydd - Miller
Mwynwr - Miner
Saer Coed - Carpenter
Saer Maen - Stone Mason
Tafarnwr - Publican
Telynor - Harpist
Ysgolfeistr - Schoolmaster
Ysgrifennydd - Secretary
Addysgydd Tutor
Cog Cook
Cogydd Cook (male)
Cogyddes Cook (female)
Criw Crew
Cydymaith Fellow worker
Cymorth or Cynhorthwy Help
Cynorthwyol or Cynorthwywr Assistant
Disgybl Pupil
Claf Patient
Dioddefwr or Dioddefydd Patient
Dysgwr Apprentice
Forwen (mutation of Morwen) Maid, or Servant (female)
Gwas Servant (male)
Gwas ffarm Farm lad
Gwasanaethwr or Gwasanaethydd Servant (male)
Gweinyddes Attendant or Nurse
Gwerin llong Crew
Mamaeth Nurse
Meistr Master or boss
Meistr tir Landlord (of property)
Morwyn Maid, or Servant (female)
Nyrs Nurse
Preswylydd Dweller, Inhabitant or Inmate
Trigiannydd Inmate or Resident
Ysgolhaig or Ysgolor Scholar

Church Positions:
Arweinydd y gân Precentor - one who leads the singing
Blaenor - Elder, Deacon
Codwr canu Precentor - one who leads singing
Diacon - Deacon
Emynydd - Hymn Writer
Gweinidog - Minister
Organydd - Organist
Parchedig (Parch.) - Reverend (Rev.)
Pregethwr - Preacher
Trysorydd - Treasurer

Scripture Quotations:
Ac yn eu marwolaeth, ni wahanwyd hwy - And in their death, they were not divided [2 Samuel 1:23]
Cofia nawr dy Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid - Remember now thy Creator in the days of thy youth
Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig - The memory of the just is blessed [Proverbs 10:7]
Canys byw i mi yw Crist a marw sydd elw - For me, to live is Christ and dying is gain
Da, was da a ffyddlon - Well done, thou good and faithful servant [Matthew 25:21]
Ei diwedd oedd heddwch - Her end was peace
Gadewch i blant bychain ddyfod ataf fi - Let the little children come to me [Marc 10:14]
Gorffwys mewn hedd - Rest in peace
Gwyliwch gan hynny am na wyddoch pa awr y daw eich Arglwydd - Watch therefore for ye know not what hour your Lord doth come [Matthew 24:42]
Gwyn eu byd y meirw, y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd - Blessed are the dead which die in the Lord [Revelations 14:13]
Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, canys hwy a elwir yn blant i Dduw - Blessed are the peacemakers for they shall be called the children of God
Hedd, Perffaith Hedd - Peace, Perfect Peace
Mi a ymdrechais ymdrech deg. Mi a orphenais fy ngyrfa. Mi a gedwais y ffydd. - I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith [Timothy 4:7]
Ynghanol ein bywyd, yr ydym yn angau - In the midst of life we are in death
Yr hyn a allodd hon, hi a'i gwnaeth - She hath done what she could [Mark 14:8]
Gwyn eu byd y rhai pur o galon, canys hwy a welant Dduw - Blessed are the pure of heart, for they see God [Matthew 5:8]
Yr Arglwydd a brydfertha y rhai llednais ag iachawdwraith - The Lord will beautify the meek with salvation [Psalm 149:4]
Twr cadarn yw enw yr Arglwydd, atto y rhod y cyfiawn, ac y mae yn ddiogel - The name of the LORD is a strong tower, the righteous run to it and are safe [Proverbs 18:10]
Ni fydd fy, ond chi ei wneud - not my will, but yours be done [Luke 22:42]

General Quotes:
(Yn) Mewn angof ni chant fod - Their deeds will not die

Views: 3609

Members

Badge

Loading…

© 2021   Created by Nat Ins for Genealogical Studies.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service